กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สดช.

ข้อมูลสำหรับนำขึ้นสู่เว็บไซต์ประกอบด้วย

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ สดช. รวมทั้งข้อมูลอันเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของสำนักงานฯ และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
 2. ข้อมูลด้านนโยบายและแผนการดำเนินงานของ สดช.
 3. ข้อมูลที่กฎหมายบังคับ และที่เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 4. ข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดให้มีการเผยแพร่ โดยเป็นนโยบาย หรือประกาศ
 5. ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานทั่วไป
 6. ข้อมูลข่าวประกาศการรับสมัครงาน และการให้ทุนการศึกษา
 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 8. ข้อมูลเอกสารแบบฟอร์มที่สามารถเผยแพร่ได้
 9. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการการให้บริการของ สดช. หรือบริการภาครัฐอื่นๆ
 10. ข้อมูลที่เป็นความรู้และเป็นประโยชน์กับประชาชน