กองกิจการอวกาศแห่งชาติ


   ► มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
 
(๑) เสนอแนะนโยบาย และจัดทําแผนแม่บทการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง
(๒) ประสานแผนปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุน การนําเทคโนโลยีอวกาศมาใช้เพื่อประโยชน์ ของหน่วยงานองค์กร และเอกชนในประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนากิจการอวกาศของ ประเทศรวมถึงประสานความร่วมมือกับรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศด้านกิจการอวกาศ
(๓) เป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาและประสานด้านกิจการอวกาศและการนํามาใช้ประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและต่างประเทศเพื่่อความเป็นเอกภาพ
(๔) ศึกษา วิจัย และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมของประเทศ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครทุนการศึกษา

 การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (University College Dublin สาธารณรัฐไอซ์แลนด์) ...
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...
 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยนันยาง (Nabyang Technological University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2562 ...
 เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2019 ...

ร่วมงานด้านอวกาศ

 องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) เปิดรับสมัครผู้แทนประเทศสมาชิกเพื่อร่วมปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน APSCO...