กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ


   ► มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
 
(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจโดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจัดทําลําดับความสําคัญของผลที่จะได้รับ
(๒) สนับสนุนและประสานงานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในประเทศไทย โดยให้ความร่วมมือในการกําหนดความต้องการในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ การกําหนดแผนการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งชาติรวมทั้งจัดตั้งและประสานงานด้านเงินทุนจากรัฐบาลเพื่อการพัฒนาและวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) สนับสนุนการขยายและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในประเทศไทย โดยส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนให้มีการอํานวยความสะดวกแก่หุ้นส่วนและการร่วมทุนกับคู่สัญญาต่างประเทศและเป็นแหล่งทรัพยากรและให้ความช่วยเหลือในการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๔) สนับสนุนและประสานงานกับสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย และภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๕) จัดทําโครงสร้างการกํากับดูแลที่เอื้ออํานวยต่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
(๖) ให้การส่งเสริมสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย รวมทั้งภาคเอกชน เพื่อสร้างผู้ประกอบการ
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวนโยบายการส่งเสริมการผลิตและการส่งเสริมให้เกิด การลงทุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ รวมทั้งธุรกิจที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานในการพัฒนาเพื่อให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(๘) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวนโยบายการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนธุรกิจดิจิทัลทั้งในประเทศและขยายตลาด สู่ต่างประเทศ รวมทั้งผลักดันมาตรการกลไกแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งด้านการเงินและการลงทุนเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย