กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ภายในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โครงสร้างกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โครงสร้างกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม