กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ภายในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 
 
 
 เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ได้กำหนด
ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
          นอกจากนี้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 26
ยังกำหนดให้เงินของกองทุน ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
          (1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป
ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร
โดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน
          (2) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          (3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สำนักงานในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับ
จากงบประมาณแผ่นดิน
          (4) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่คณะกรรมการบริการกองทุนเห็นสมควร
          (5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
          (6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
 บทบาทของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
            บทบาทของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะเห็นได้ว่าการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นค่อนข้างจะมีภารกิจที่ค่อนข้างมาก โดยบทบาท ของกองทุนนั้นจะแบ่งได้เป็น
           (1) การผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
           (2) การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดช่องว่างทางสังคม
           (3) ช่วยให้ความรู้และทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม
           (4) พัฒนากระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนากองทุนฯ
            การกำหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2562 โดยได้ยึดถือหลักการพื้นฐานตามที่ได้เสนอก่อนหน้านี้ คือ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กรอบนโยบาย ดังนี้

      วิสัยทัศน์
             วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนากองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนา อย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายและ แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่เพื่อให้แผนฯ สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่กำหนดในวิสัยทัศน์ คือ
“เป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
      พันธกิจ
             (1) เป็นกองทุนที่สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
             (2) เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนนวัตกรรมและมีการบริหารจัดการที่ดี
             (3) เป็นกองทุนที่ผู้ขอรับทุนยอมรับและน่าเชื่อถือ ซึ่งเน้นการสนับสนุนประโยชน์ทางดิจิทัล
       เพื่อสาธารณะ
             (4) เป็นกองทุนที่ผลักดันนวัตกรรมที่ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
             (5) เป็นกองทุนที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
             (6) เป็นกองทุนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาศักยภาพคนไทย

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ


          วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์หรือแนวทางในการให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้
              1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป
ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไรโดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน
              2) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ซ้ำซ้อนกับการวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่
              3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สำนักงาน ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ นอกเหนือจากที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
              4) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
              5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
              6) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

โครงสร้างกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม