กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ข่าวประกาศกองทุนฯ

ประกาศผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "ไวรัสโคโรนา 2019"
ประกาศผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่๑ (เพิ่มเติม) 
ประกาศผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่๑ (เพิ่มเติม)ประเภทคำขอที่มีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท 
   ► มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี แผนการเงินและงบประมาณประจำปีของกองทุน เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความเห็นชอบ
(๒) จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อประเมินผลการดำเนินการของกองทุนเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
(๓) ให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๔) รับผิดชอบในการจัดทำงบดุล งบการเงิน บัญชีทำการของกองทุน และจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำปีของกองทุน
(๕) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
(๖) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เกี่ยวกับกองทุนฯ
บทบาทของกองทุนฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ
โครงสร้างกองทุน
รายงานการบริหารงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ และเกณฑ์การประเมินคะแนน ปี 62
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ และเกณฑ์การประเมินคะแนน ปี 63

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศการรับข้อเสนอกิจกรรม/โครงการฯ ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่ได้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1
ยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
หนังสือมอบอำนาจ
แบบคำขอรับทุนฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
- คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินส่งเสริม สนันสนุน ช่วยเหลือและอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาให้หน่วยงานต่างๆ
- แผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (ฉบับทบทวน)

แบบสำรวจออนไลน์

- แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน