ประเภทคำถามหลัก การจัดทำเว็บไซต์และการจดโดเมนเนม ของหน่วยงานภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ การจดโดเมนเนม (Domain Name)


คำถาม : หน่วยงานภาครัฐต้องการจดโดเมนเนมทำอย่างไร
คำตอบ : เว็บไซต์สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องจดเป็นชื่อโดเมนเนม .go.th หรือ .or.th โดย ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับ "หลักการตั้งชื่อโดเมน" และหากจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้โครงการ ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับชื่อโครงการนั้น ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thnic.co.th/th/policy/  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มิได้ มีหน้าที่ในการรับจดโดเมนเนม หน่วยงานสามารถติดต่อเพื่อจดโดเมนเนมได้ที่ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด www.thnic.co.th ภายใต้การบริหารนโยบายการจดทะเบียนโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
..................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก พบเห็นเว็บไซต์หมิ่น เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ผิดศีลธรรม การพนัน ลามกอนาจาร ห้ามส่งต่อ หรือโพสท์ลงเผยแพร่ในที่ใดๆ จะต้องทำอย่างไร ?
คำตอบ : ให้แจ้งได้ที่
1.สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (www.ecybercrime.police.go.th)
2.โทร 1212 (Contact Center ของกระทรวงไอซีที)เพื่อแจ้งการพบเห็นเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ของไอซีที(http://www.mict.go.th /main.php?filename=complaint)
ข้อมูลถูกละเมิด ทำอย่างไร?
หาก ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่นรูปถ่าย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสียหาย เกิดการกระทำความผิดตาม พรบ.การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ควรทำดังนี้
เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น capture หน้าจอ รวบรวมไฟล์ที่มีการละเมิด หรือสั่งพิมพ์ออกมาเป็นหลักฐานการกระทำผิดเป็นต้น
แจ้งความที่สถานีตำรวจ (ที่สน.ไหนก็ได้) เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยการประสานความร่วมมือกับกระทรวงไอซีที
ติดตามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
 
..................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI


คำถาม : หน่วยงานภาครัฐมีหน่วยงานใดบ้างที่มีการพัฒนามาตรฐานข้อมูล XML แล้ว ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานจริงแล้ว
คำตอบ : มีมาตรฐานข้อมูลหลายชุดของหลายหน่วยงานที่ได้เริ่มจัดทำมาตรฐาน XML และเริ่มใช้งานไปแล้ว เช่น ข้อมูลชุดเกี่ยวกับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 10 หน่วยงาน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับภาษีของกรมสรรพากร ชุดข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น
..................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI

 
คำถาม : กรอบแนวทาง TH e-GIF นั้นเพิ่งจัดทำขึ้นใหม่ ถ้าบางหน่วยงานได้ดำเนินการสร้างมาตรฐานข้อมูล XML ของตนไปแล้วก่อนหน้าการประกาศใช้กรอบแนวทางนี้ แต่ไม่ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าว ต้องจัดทำใหม่หรือไม่ หรือมีแนวทางอย่างไร
คำตอบ : หน่วยงานที่จัดทำมาตรฐานข้อมูล XML ไปแล้ว ยังสามารถใช้มาตรฐานที่จัดทำขึ้นนั้นต่อไปได้โดยไม่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามแนวทาง TH e-GIF แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานครั้งต่อไป ขอให้ปรับเปลี่ยนมาตรฐานให้สอดคล้องตามกรอบแนวทาง TH e-GIF ด้วย
..................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI


คำถาม : หน่วยงานใดควรเป็นผู้จัดทำมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ 
คำตอบ : ข้อมูลภาครัฐมีมากมายหลายด้าน หลายประเภท ข้อมูลแต่ละด้านมีความซับซ้อนที่แตกต่างกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดโดยตรงกับชุดข้อมูลนั้นจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในข้อมูลของตนมากที่สุด ดังนั้นการจัดทำมาตรฐานข้อมูลภาครัฐสำหรับข้อมูลแต่ละชุดควรจัดให้หน่วยงานเจ้าข้อมูลนั้นเป็นผู้จัดทำมาตรฐาน ส่วนกระทรวงไอซีทีจะเป็นหน่วยงานคอยให้การสนับสนุนส่งเสริมและเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง TH e-GIF ที่จัดทำไว้
..................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI


คำถาม : โครงการบูรณาการข้อมูล จะรวมเอาข้อมูลของหน่วยงานราชการทั้งหมดเข้ามาไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ใช่หรือไม่ ถ้าใช่เป็นฐานข้อมูลชนิดอะไร มีความจุและประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับข้อมูลทั้งหมดของประเทศหรือไม่
คำตอบ : การบูรณาการข้อมูลภาครัฐไม่ได้เป็นการรวมเอาข้อมูลของหน่วยงานราชการทั้งหมดเข้ามาไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เนื่องจากข้อมูลและภารกิจภาครัฐในแต่ละด้านที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการอยู่นั้น มีลักษณะที่ซับซ้อนแตกต่างกัน จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ตลอดจนระบบซอฟแวร์และเทคโนโลยีสนับสนุนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการที่จะนำเอาระบบข้อมูลของทุกหน่วยราชการมารวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวเป็นไปได้ยากและอาจไม่เหมาะสม แนวทางการบูรณาการข้อมูลภาครัฐตามกรอบแนวทาง TH e-GIF นั้นให้หน่วยงานสามารถมีระบบข้อมูลของตน บริหารจัดการของตนได้เอง แต่ให้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
..................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI


คำถาม : โครงการนี้ภาคเอกชนได้ประโยชน์อย่างไร
คำตอบ : ประโยชน์ที่ภาคเอกชนได้รับจะเป็นประโยชน์ทางอ้อมจากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกับภาคเอกชน กล่าวคือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลหลายหน่วยงานกำลังพัฒนา e-Services หรือ บริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการประชาชนในรูปแบบต่างๆ ด้วยความยากลำบากเนื่องจากการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทำได้ยาก TH e-GIF กับ UDDI จะช่วยให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทำได้ง่ายขึ้น เป็นผลให้การพัฒนา e-Services เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
..................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI


คำถาม : โครงการนี้ภาคประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร
คำตอบ : ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจะเป็นประโยชน์ทางอ้อมจากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ กล่าวคือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลหลายหน่วยงานกำลังพัฒนา e-Services หรือ บริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการประชาชนในรูปแบบต่างๆ ด้วยความยากลำบากเนื่องจากการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทำได้ยาก TH e-GIF กับ UDDI จะช่วยให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทำได้ง่ายขึ้น เป็นผลให้การพัฒนา e-Services เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI


คำถาม : หน่วยงานที่ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บเซอร์วิสไปแล้ว ซึ่งบางหน่วยงานได้มีการติดตั้งเครื่องUDDI ของตนไว้อยู่แล้ว จะมีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร
คำตอบ : โครงสร้างการทำงานของระบบ UDDI ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ถึงแม้จะมีหลายตัวก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ UDDI แห่งชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมในการสืบค้นข้อมูลและบริการภาครัฐจึงควรมีตัวเดียว ดังนั้นหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ใน UDDI ของตนแล้ว ก็ควรต้องไปลงทะเบียนที่ส่วนกลางด้วย
.................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI


คำถาม : โครงการนี้ภาคประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร
คำตอบ : ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจะเป็นประโยชน์ทางอ้อมจากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ กล่าวคือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลหลายหน่วยงานกำลังพัฒนา e-Services หรือ บริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการประชาชนในรูปแบบต่างๆ ด้วยความยากลำบากเนื่องจากการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทำได้ยาก TH e-GIF กับ UDDI จะช่วยให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทำได้ง่ายขึ้น เป็นผลให้การพัฒนา e-Services เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
.................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI


คำถาม : หน่วยงานที่ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บเซอร์วิสไปแล้ว ซึ่งบางหน่วยงานได้มีการติดตั้งเครื่องUDDI ของตนไว้อยู่แล้ว จะมีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร
คำตอบ : โครงสร้างการทำงานของระบบ UDDI ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ถึงแม้จะมีหลายตัวก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ UDDI แห่งชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมในการสืบค้นข้อมูลและบริการภาครัฐจึงควรมีตัวเดียว ดังนั้นหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ใน UDDI ของตนแล้ว ก็ควรต้องไปลงทะเบียนที่ส่วนกลางด้วย
.................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI


คำถาม : UDDI for e-Gov ต่าง Search engine เช่น google หรือ yahoo อย่างไร
คำตอบ : Search engine ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ คน หรือ มนุษย์ เข้าไปใช้งานเพื่อสืบค้นข้อมูลโดยใช้ ผลการสืบค้นก็ต้องใช้วิจารณญาณของมนุษย์ในการพิจารณาว่าจะใช้ผลการสืบค้นอย่างไร ไม่สามารถให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการต่อได้อย่างอัตโนมัติ ส่วน UDDI ถูกออกแบบมาตามมาตรฐานสากลเป็นระบบสืบค้นเพื่อให้ระบบซอฟต์แวร์สืบค้นสอบถามกันได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิจารณญาณของมนุษย์กล่าวคือสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถเข้าใจผลการสืบค้นและดำเนินการต่อได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ UDDI for e-Gov ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทะเบียนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยโดยเฉพาะ ไม่ใช่เพื่อการสืบค้นทั่วไป
.................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI


คำถาม : หน่วยงานที่ต้องการจะใช้ UDDI for e-Gov จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ : สำหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้บริการสืบค้นข้อมูลอัตโนมัติสามารถใช้ได้ทันที แต่สำหรับหน่วยงานที่ต้องการลงทะเบียนข้อมูล สามารถมาขอรหัสผ่านได้จากกระทรวงไอซีที เพื่อการลงทะเบียนข้อมูลและบริการของหน่วยงานของตนได้อย่างอัตโนมัติ
.................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI


คำถาม : กระทรวงมีความคาดหวังกับ UDDI for e-Gov อย่างไร
คำตอบ : กระทรวงมีคาดหวังที่จะให้หน่วยงานภาครัฐมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกัน ทั้งข้อมูลภาพรวมเชิงสถิติผลการดำเนินงานและข้อมูลรายละเอียดเพื่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร และคาดหวังว่าศูนย์กลางบูรณาการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือ UDDI for e-Gov ที่พัฒนาขึ้นนี้จะเป็นกลไกกลางสนับสนุนให้เกิดการบูรณการดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวเป็นแค่เพียงกลไกสนับสนุนเท่านั้น ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลเข้ามาใช้บริการเพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนได้ และเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของระบบข้อมูลภาครัฐ
.................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI


คำถาม : อินเตอร์อ็อพ (interoperability) คืออะไร
คำตอบ : การมีหรือการกำหนดกรอบวิธีการที่จะทำให้ระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่างระบบกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI

 
คำถาม : UDDI คืออะไร
คำตอบ : ระบบสนับสนุนการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้วยมาตรฐานข้อมูล XML
.................................................................................................................................................................
ประเภทคำถามหลัก โครงการศูนย์กลางบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ UDDI


คำถาม : TH e-GIF คืออะไร
คำตอบ : กรอบแนวทางในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกัน