ตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  เพลง สดช.
 
► คลิกเพื่อดาวน์โหลดเพลง
 
⇒การนำโลโก้ไปใช้งาน
⇒สดช. Logo Files_color_code
แบบที่ ๑ ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ภาษาไทย (แบบมีชื่อเต็ม)
แบบที่ ๒ ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ภาษาไทย (แบบอักษรย่อ)
แบบที่ ๓ ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ภาษาอังกฤษ (แบบมีชื่อเต็ม)
แบบที่ ๔ ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ภาษาอังกฤษ (แบบอักษรย่อ)
แบบที่ ๕ ตราสัญลักษณ์ (LOGO) (แบบสองภาษา)
Logo Concept
“นวัตกรรมดิจิทัล ที่ขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน”
“ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนำสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่นมาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพื่อใช้สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 
(ที่มา: พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.๒๕๖๐)