บทบาทของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
            บทบาทของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะเห็นได้ว่าการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นค่อนข้างจะมีภารกิจที่ค่อนข้างมาก โดยบทบาท ของกองทุนนั้นจะแบ่งได้เป็น
           (1) การผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
           (2) การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดช่องว่างทางสังคม
           (3) ช่วยให้ความรู้และทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม
           (4) พัฒนากระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

            การดำเนินงานตามนโยบาย
             การเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
             https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/Announce63.pdf 
             การเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๑
             https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/Documents/DEFund_Application_2562_1.pdf