นางปิยนุช วุฒิสอน

นางปิยนุช วุฒิสอน

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต
 

นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต

รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


 
ผอ.นายธีรวุฒิ ธงภักดี

นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม

เบอร์ติดต่อ 02-1417029

pic

นางปฏิมา อาภาศิลป์

ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ

เบอร์ติดต่อ 02-1416873

ผอ สลธ นางยุพิน ธรรมศิริ

นางยุพิน ธรรมศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

เบอร์ติดต่อ 02-1422500

นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์

นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เบอร์ติดต่อ 02-1421217

 

นางสาวปัทมาวดี พงศ์สวัสดิ์

นางสาวปัทมาวดี พงศ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์ติดต่อ 02-1417003

นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล

นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล

ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

เบอร์ติดต่อ 02-1416815

นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ

นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

เบอร์ติดต่อ 02-1417004

นายกิตติ ศรีบุญญากร

นายกิตติ ศรีบุญญากร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์ติดต่อ 02-1421357

นางสาวบังอร วิจิตรกุลสวัสดิ์

นางสาวบังอร วิจิตรกุลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ 02-1421357