นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


 
นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต
 

นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์

รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


 
pic

นางปฏิมา อาภาศิลป์

ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 6874

นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ

นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 6931

ผอ สลธ นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์

นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

เบอร์ติดต่อ 0 2 142 2500

นายธเนศ วิริยะจิตต์

นายธเนศ วิริยะจิตต์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์ติดต่อ 0 2 142 7560

นางสาวพรพรรณ ตันนุกิจ

นางสาวพรพรรณ ตันนุกิจ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 6829

นางสาวพัทธนันท์  สุณัฐพงศ์

นางสาวพัทธนันท์ สุณัฐพงศ์

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 6822

ผอ.นายธีรวุฒิ ธงภักดี

นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 7029

นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล

นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล

ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 6843

นางสาวปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์

นางสาวปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เบอร์ติดต่อ 0 2 142 7575

นางสาวบังอร วิจิตรกุลสวัสดิ์

นางสาวบังอร วิจิตรกุลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 6862

นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์

นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 7014

นางสาววรรณศิริ พัวศิริ

นางสาววรรณศิริ พัวศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 7044