ระบบรายงานแผนปฏิบัติการ/แผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม