สดช.เดินหน้าต่อเนื่องจัดสัมมนาผลักดันแผนปฏิบัติการพัฒนาสังคมเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 4

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาสังคมเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และบริการภาครัฐและเอกชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : Upgrading Thailand’s Digital Society ครั้งที่4 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา นอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบครุภัณฑ์ให้กับศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบบเทศบาลตำบลเขาบายศรี จ.จันทบุรี ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบบเทศบาลตำบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี และศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบบ กศน.ตำบลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเป็นผู้ขับเคลื่อน นโยบาย และแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี จึงได้จัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการพัฒนาสังคมเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลขึ้น ซึ่งการจัดทำ(ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ มีการดำเนินการศึกษาสถานภาพของ ประเทศไทยตามดัชนีชี้วัดระดับสากล การรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เพื่อกำหนดทิศทาง ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนงานระดับกระทรวง ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการพัฒนาสังคม รวมถึง การสำรวจและเก็บข้อมูลปัญหาจากหน่วยงานและประชาชนในระดับภูมิภาค ทั่วประเทศ โดย (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ มีรายละเอียดมุ่งเน้นแผนงาน/โครงการ ที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ภายใน 3 ปี ซึ่งสอดคล้องตาม 6 ยุทธศาสตร์หลักของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมีแผนงานย่อย ทั้งหมด 17 แผนงานย่อย ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้ประเทศไทย บรรลุวิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” บรรลุเป้าประสงค์ในการพัฒนาสังคมไทยด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป