วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนากองทุนฯ
            การกำหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2562 โดยได้ยึดถือหลักการพื้นฐานตามที่ได้เสนอก่อนหน้านี้ คือ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กรอบนโยบาย ดังนี้

      วิสัยทัศน์
             วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนากองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนา อย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายและ แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่เพื่อให้แผนฯ สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่กำหนดในวิสัยทัศน์ คือ
“เป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
      พันธกิจ
             (1) เป็นกองทุนที่สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
             (2) เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนนวัตกรรมและมีการบริหารจัดการที่ดี
             (3) เป็นกองทุนที่ผู้ขอรับทุนยอมรับและน่าเชื่อถือ ซึ่งเน้นการสนับสนุนประโยชน์ทางดิจิทัล
       เพื่อสาธารณะ
             (4) เป็นกองทุนที่ผลักดันนวัตกรรมที่ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
             (5) เป็นกองทุนที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
             (6) เป็นกองทุนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาศักยภาพคนไทย