พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560

    การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้ คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ซึ่งประกอบไปด้วย 65 มาตรา 5 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล

 

 

หมวด 1 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

     กำหนดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การประกาศใช้และแก้ไขปรับปรุงให้ทำเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 2 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

    ให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ
โดยมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการและเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลไกการขับเคลื่อน ตาม พรบ DE

ตามมาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบด้วย

หมวด 3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

    เมื่อมีการประกาศใช้ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว และให้สำนักงบประมาณตั้งงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาตินั้น

เป้าหมายและแนวทางของนโยบายดิจิทัล

ทุกหน่วยงานจะดำเนินงานแบบสอดรับภายใต้นโยบายเดียวกัน

เป้าหมายและแนวทางของนโยบายดิจิทัล

*นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำโดยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมวด 4 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การจัดตั้งกองทุน

     ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ส่วนที่ 2 การบริหารกองทุน

     ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

หมวด 5 การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

     ให้มีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

    

     บทเฉพาะกาล กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในวาระเริ่มแรก และการโอนบรรดากิจการ เงิน และทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ถูกยกเลิก ให้ตกเป็นของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คณะกรรมการเฉพาะด้าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการเฉพาะด้าน ให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้าน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการเฉพาะด้านอื่น ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี