นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์
 
รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)


                   
 

คุณวุฒิการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 2531 - 2535
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 2536 - 2539
  • มหาวิทยาลัยมหิดล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา) 2542 - 2548
 
 
 

ประสบการณ์ฝึกอบรมและดูงาน

  • อบรมหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4  สถาบันพระปกเกล้า 25 ตุลาคม 2556 - 7 มิถุนายน 2557
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รุ่นที่ 89 สำนักงาน ก.พ. 20 กุมภาพันธ์ 2562 - 7 พฤษภาคม 2562
 

การดำรงตำแหน่ง

  • หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อำนวยการ ระดับสูง) 17 พ.ย. 60 – 6 ก.พ.63
  • รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บริหาร ระดับต้น) 7 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน