ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) “รวบรวมข้อมูลและจัดทำนโยบายและแผนเฉพาะด้าน พร้อมทั้งแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่คณะกรรมการเฉพาะด้านนั้นรับผิดชอบและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนแม่บท การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๕ ปี และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) เพื่อให้แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นกรอบนโยบายที่วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนด้วยการบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนปฏิบัติการร่วมกันเพื่อต่อยอดจุดแข็งและแก้ไขมิติที่เป็นจุดอ่อนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ในการนี้ สดช. จึงขอเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อ (ร่าง) แผนดังกล่าว โดยส่งความเห็นกลับมายัง สดช. ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๕ ปี และระยะ ๑๐ ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)

ช่องทางการส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

deinfra@onde.go.th
ติดต่อสอบถาม
นายพฤฒิพงศ์ พัวศิริ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๖๘๓๔ หรือ ๐๘ ๑๑๐๔ ๖๔๓๗
นายณัฐชาติ วิรุฬหอัศว โทรศัพท์ ๐๙ ๐๒๔๖ ๒๙๖๓