ด้วยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Space Cooperation Organization: APSCO) ได้ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ “Hello Satellite” Competition โดยมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนและกระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจ เสริมสร้างจินตนาการ และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม โดยจะมีการประกวดทั้งสิ้น ๒ ประเภท คือ ๑) International Short Video Competition และ ๒) International Smartphone Video Competition โดยได้เชิญชวนประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกพิจารณาการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งวีดิทัศน์ความยาว ๖๐ - ๑๒๐ วินาที เพื่อเข้าร่วมการประกวดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทาง www.isa.ir/s/menoyc ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ชนะจะได้รับประกาศนียบัตร และจะมีการประกาศผลผู้ชนะในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อไป และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/nwHJ1
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ดร.มณีภรณ์ ภูริพัฒน์  e-mail: maneeporn.p@onde.go.th                                                                                                                      
กองกิจการอวกาศแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๖๘๗๔
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๒๗