freewifi
 
หลักการและเหตุผล
     ด้วยนโยบายคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้ แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมานั้น ได้แถลงนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.18 ต้องการให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งนี้ เศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกหลักที่ปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การค้า การบริการ รวมทั้งการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนจนกลายเป็นระบบดิจิทัลทําให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับและปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การจ้างงานที่ดีขึ้น การดําเนินกิจกรรมทางสังคม ของปัจเจกชน องค์กร และชุมชน การให้บริการของภาครัฐ ตลอดจนถึง การเรียนรู้ เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
 
freewifi2
 

     สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งทำหน้าที่กำหนด นโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงได้ดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนไม่จำกัดอายุ การศึกษา สถานะทางการเงินและสังคม ร่วมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งนี้ โครงการนี้ ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในขณะนั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการ (Internet Service Provider: ISP) ต่างๆ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ในการติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในที่สาธารณะ กระจายอยู่ตามสถานที่ชุมชน เช่น สถานศึกษา สถานบริการภาครัฐ สถานีขนส่ง รถไฟ รถประจำทาง ท่าอากาศยาน และ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจากให้การบริการที่ผ่านมา มีประชาชนได้รับประโยชน์จากบริการเป็นจำนวนมาก แต่ก็พบปัญหาด้านการบริการ โดยเนื่องจากมีการบริหารจัดการแยกกันตามแต่ละผู้ให้บริการ ทำให้ประชาชนต้องลงทะเบียนซ้ำซ้อนหลายครั้งเมื่อเข้าใช้บริการกับผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการ

 
freewifi3
 

     ดังนั้น สดช. จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน (Smart Sign-On) ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถบันทึกรหัสการลงทะเบียนของผู้ใช้ และสามารถ login ใช้บริการได้กับทุกผู้ให้บริการซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการส่วนกลาง ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ Web Portal ส่วนกลาง ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เครือข่าย และระบบการจัดเก็บประวัติการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Log) ทั้งนี้ยังเป็นบริการที่เพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัล ที่มีประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน

 
 
 
วัตถุประสงค์
     1. ดำเนินการปรับปรุงบริการให้มีความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยการจัดให้มีระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานบริการส่วนกลาง ที่ทำให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถใช้บริการได้กับทุกผู้ให้บริการ (ISP) ที่เข้าร่วมโครงการ

     2. จัดให้มีระบบบริหารจัดการ Web Portal ส่วนกลางสำหรับให้ผู้ใช้บริการได้จัดการบัญชีผู้ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถแสดงตำแหน่งจุดให้บริการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบ Google Map ได้

     3. จัดให้มีระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เครือข่ายในโครงการที่ให้บริการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้

 
freewifi5
 

กองโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการดิจิทัล
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ