สื่อวีดีโอ

imgE-Books

Infographic

Gallery

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
การประชุมหารือระหว่าง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดศ. และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียฝ่ายพาณิชย์ คณะผู้บริหารจากบริษัท Bit Media e-Solution GmbH และATC - Austrian Technology Corporation GmbH
การประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายดำเนินงานดาวเทียมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) ครั้งที่ 2/2565
งานประชุมเชิงวิชาการเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง
สดช. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 3/2565
สดช.จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕