สื่อวีดีโอ

imgE-Books

Infographic

Gallery

ลงพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน และเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมโครงการ Smart City Hua Hin ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล
ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมดาวเทียม ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)
การประชุมหารือ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติทักษะดิจิทัลของคนไทย
สดช. ประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการในสังกัด
สดช. หารือ 9 หน่วยงาน จัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการสร้างอาชีพในชุมชน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเยี่ยมชมศึกษาดูงานในการจัดทำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Document) ของ สดช.
การประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล