การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยฯ

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอหรือกิจกรรม สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยฯ
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับทุนฯ สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยฯ
3. แบบคำขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือฯ สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยฯ (PDF)
    แบบคำขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือฯ สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยฯ (WORD)