​​  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
 
แบบคำขอ พร้อมคำชี้แจงการกรอกข้อมูล (.WORD)  (.PDF)
เอกสารประกอบคำขอรับทุน
เอกสารประกอบส่วนที่ 1
ฟอร์มประวัติบุคลากรในโครงการ (เอกสารประกอบข้อ 1.5-1.7)
เอกสารประกอบส่วนที่ 2
หนังสือยืนยันจากหน่วยงานร่วมดำเนินการ* (ถ้ามี) (เอกสารประกอบข้อ 2.15)
เอกสารประกอบส่วนที่ 3
ใบเสนอราคา* (ถ้ามี)
เอกสารประกอบส่วนที่ 4
เอกสารแสดงสถานะของหน่วยงานผู้ขอรับทุนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ*
สถานที่ดำเนินโครงการ*
สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กร*
สรุปผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ องค์กร และ/หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ย้อนหลังไม่น้อยกว่าหนึ่งปี*
เอกสารประกอบส่วนที่ 5
คำรับรองของผู้ประสงค์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน (โดยผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน เช่น ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี อธิการบดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานมูลนิธิ เป็นต้น)
หมายเหตุ *รูปแบบเอกสารไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบ สามารถใช้รูปแบบของหน่วยงานผู้ออกได้ (ทั้งนี้ ไฟล์ที่จะใช้ Upload เข้าสู่ระบบ จะต้องมีรูปแบบเป็น PDF ขนาดไม่เกิน 25 MB)