แนะนำธรรมาภิบาลข้อมูล
 
การดำเนินการที่ผ่านมา
- แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของ สดช.
- แต่งตั้งทีมบริกรข้อมูลของ สดช.
- จัดทำประกาศของ สดช. เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลของ สดช.
- จัดอบรมสัมมนาและประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
- จัดทำนโยบายเกี่ยวกับข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำคำอธิบายข้อมูลที่สัมพันธ์กันกับภารกิจขององค์กร
- จัดหาเครื่องมือสำหรับธรรมาภิบาลข้อมูล
- จัดทำบัญชีข้อมูลของ สดช.
การดำเนินการต่อไป