สื่อวีดีโอ

imgE-Books

Infographic

Gallery

ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (Strategic Foresight Workshop) เพื่อจัดทำภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ ในโครงการพัฒนาแผนการส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย
สดช. โชว์ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการศึกษาภาพอนาคตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ได้รับเกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Digital Literacy Standards and Thailand Digital Outlook 2022”
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เทคโนโลยี 5G ให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ครั้งที่ 2
ให้การต้อนรับ นายอรุณ เวนคาทารามาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ด้านตลาดโลก พร้อมด้วยนางเกว็น คาร์ดโน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ระหว่างการเยี่ยมคารวะและหารือทวิภาคี